Rap – proliferacja naczyniakowata siatkówki

RAP to jedna z wysiękowej postaci AMD. Charakterystyczne dla niej są patologiczne naczynia w obrębie siatkówki zmysłowej z ich wtórną proliferacją do przestrzeni podsiatkówkowej i naczyniówki. Klinicznie stwierdza się w początkowym stadium pojedynczą wybroczynę śródsiatkówkową z towarzyszacym niewielkim obrzękiem siatkówki oraz wysiękami twardymi. W stadium zaawansowanym widoczne jest rozległe odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki, wylew lub bliznowacenie.

Wyróżnia się trzy stadia choroby:

Stadium I – neowaskularyzacja śródsiatkówkowa INR (intraretinal neowascularization) – obecność nieprawidłowych naczyń śródsiatkówkowych z towarzyszącym obrzękiem siatkówki i wybroczynami śródsiatkówkowymi.

Stadium II – neowaskularyzacja podsiatkówkowa SRN (subretinal neowascularization) – tworzenie się licznych połączeń tętniczo-żylnych w obszarze siatkówki oraz rozrost nieprawidłowych naczyń poniżej poziomu fotoreceptorów do przestrzeni podsiatkówkowej z nasileniem obrzęku siatkówki i wystąpieniem surowiczego odwarstwienia nabłonka barwnikowego siatkówki.

Stadium III – neowaskularyzacja naczyniówkowa CNV (choroidal neowaskularization) – powstanie połączeń naczyniowych między krążeniem siatkówkowym i naczyniówkowym, z wytworzeniem włóknisto-naczyniowego odwarstwienia nabłonka barwnikowego siatkówki PED.